frankvanormondt.nl plaatst alleen eigen cookies, dus niet van derden; gaat u verder dan gaat u akkoord met deze cookies.   

geen strook
vierkant
artikel

Meest gebruikte financiële begrippen - Publicatie

 

Samenvatting

Tijdens trainingen van Frank van Ormondt maakt hij regelmatig gebruik van financiële begrippen. U treft hier een uitgebreide alfabetische lijst aan met een beknopte toelichting. Er is ook een uitgebreide lijst met de meest gebruikte financiële afkortingen.

Aanschafwaarde

Waarde van een bedrijfsmiddel aan het begin van de economische levensduur. Zie ook: boekwaarde, restwaarde. Meer lezen: businesscase.

Activa

Waarde van het geheel aan bezittingen van een organisatie. Meer lezen: jaarrekening.

Activity Based Costing

Methode van kostenverbijzondering waarbij wordt gepoogd indirecte kosten om te rekenen naar directe kosten. Meer lezen: KSF, KPI.

Accounting

Het verzamelen, bewerken, opslaan, analyseren, verspreiden en gebruiken van economische gegevens over het functioneren van een organisatie. Meer lezen: jaarrekening.

Afschrijving

Jaarlijkse waardedaling van een object. Meer lezen: jaarrekening.

Balans

Financieel overzicht van bezittingen, schulden en eigen vermogen. Meer lezen: jaarrekening.

Baten

Inkomsten en opbrengsten. Meer lezen: jaarrekening, kosten-batenanalyse.

Begroting

Weergave van financiële effecten over een boekjaar. Meer lezen: jaarrekening.

Besparen

Minder geld uitgeven. Meer lezen: jaarrekening, kostprijs.

Boekwaarde

Actuele waarde van een bedrijfsmiddel. Zie ook: aanschafwaarde, restwaarde. Meer lezen: jaarrekening.

Break Even Punt

Aantal waarbij totale opbrengsten gelijk is aan totale kosten. Meer lezen: rendement.

Bruto resultaat

Resultaat voor belasting en andere afdrachten. Meer lezen: jaarrekening.

Budgettering

Door middel van budgetten wordt vastgelegd (en machtiging gegeven) hoeveel middelen bestemd zijn voor de verrichting van verschillende activiteiten van een organisatie. Meer lezen: jaarrekening.

Businesscase

Document over een investeringsbeslissing. Meer lezen: businesscase, kosten-batenanalyse.

Businessmodel

Beschrijving van een bedrijfskolom inclusief het verdienmodel. Meer lezen: businessmodel.

Cash flow

Zie: kasstroom. Meer lezen: jaarrekening.

Consolideren

Samenvoegen van gelijke financiële posten uit diverse onderdelen van een organisatie. Meer lezen: jaarrekening.

Credit

Geld dat een organisatie nog aan haar leverancier is verschuldigd. Meer lezen: jaarrekening.

Crediteur

Leverancier aan wie nog moet worden betaald. Meer lezen: jaarrekening.

Debet

Geld dat een organisatie nog te goed heeft van haar klant. Meer lezen: jaarrekening.

Debiteur

Klant die nog moet betalen. Meer lezen: jaarrekening.

Dividend

Betaling van een deel van de winst van een onderneming aan haar aandeelhouders. Meer lezen: jaarrekening.

Donateurs

Partij die een organisatie in middelen of goederen voorziet in de hoop dat de organisatie hierdoor beter haar doelen kan nastreven. Meer lezen: jaarrekening.

Effecten

Verhandelbare rechten die een financiële waarde vertegenwoordigen. Verzamelnaam voor: aandelen, obligaties, opties, termijncontracten, enz. Meer lezen: jaarrekening.

Eigen vermogen

De som van gestort kapitaal uit aandelen en jaarlijks bijgeschreven winsten (of verliezen). Meer lezen: jaarrekening.

Exploitatierekening

Zie: resultatenrekening. Meer lezen: jaarrekening.

Externe verslaggeving

Informatieverschaffing aan externe belanghebbenden bij de organisatie. Meer lezen: jaarrekening.

Financiering

Financiële middelen die nodig zijn om een investering te bekostigen. Voorbeeld: lening. Meer lezen: businesscase, jaarrekening.

Financieringskosten

Kosten die gepaard gaan aan de financiering. Voorbeeld: rente. Meer lezen: businesscase, jaarrekening.

Investeren

Het besteden van vermogen aan de verwerving van bedrijfsmiddelen. Meer lezen: jaarrekening, rendement.

Investeringsbeslissing

Haalbaarheidsstudie waarin een zakelijke afweging wordt gemaakt of een investering waarde toevoegt aan de organisatie. Meer lezen: businesscase, rendement.

Jaarrekening

Verzamelnaam voor resultatenrekening, balans en kasstroomoverzicht. Meer lezen: jaarrekening.

Kostenverbijzondering

Het toerekenen van kosten naar een entiteit, bijvoorbeeld een afdeling of een project. Meer lezen: jaarrekening, kostprijs.

Kostprijs

Totale kosten per eenheid die gemaakt worden voor de productie van een product. Meer lezen: jaarrekening, kostprijs.

Netto resultaat

Resultaat na belasting en andere afdrachten. Meer lezen: jaarrekening.

Omzet

Totaal van inkomsten en opbrengsten van een organisatie. Meer lezen: jaarrekening.

Prestatiemeting

Door de doelen van de organisatie te vertalen naar relevante prestatie-indicatoren wordt een bijdrage geleverd aan de planning. Meer lezen: KSF, KPI.

Kasstroom

Som van de in- en uitstroom van liquide middelen. Meer lezen: jaarrekening.

Kasstroomoverzicht

Jaarrekening over de kasstroom van een boekjaar. Meer lezen: jaarrekening.

Lasten

Totaal van kosten en uitgaven van een organisatie binnen een boekjaar. Meer lezen: kosten-batenanalyse, jaarrekening.

Liquiditeit

Mate waarin een organisatie haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Meer lezen: KSF, KPI.

Liquide middelen

Som van contant geld en geld op bankrekeningen. Meer lezen: jaarrekening.

Passiva

Som van het eigen en het vreemde vermogen. Meer lezen: jaarrekening.

Rentabiliteit

Maatstaf voor beslissingscalculaties. Voorbeelden: Rentabiliteit op Totaalvermogen, op Eigen Vermogen en op Vreemd Vermogen, ook: Return On Investment. Meer lezen: rendement.

Restwaarde

Waarde van een bedrijfsmiddel aan het einde van de economische levensduur. Zie ook: boekwaarde, aanschafwaarde. Meer lezen: businesscase.

Resultaat

Verschil tussen totale omzet en totale kosten van een organisatie, bruto of netto. Meer lezen: jaarrekening.

Resultatenrekening

Jaarrekening over het resultaat van een organisatie in een boekjaar. Meer lezen: jaarrekening.

Solvabiliteit

Mate waarin een organisatie op langere termijn financieel gezond is. Meer lezen: KSF, KPI.

Terugverdientijd

Moment waarop totale opbrengsten gelijk zijn aan totale kosten. Meer lezen: rendement.

Totaal Vermogen

Som van eigen vermogen en vreemd vermogen. Meer lezen: jaarrekening.

Uitgaven

Uitstroom van geld of andere liquide middelen. Meer lezen: jaarrekening, kostprijs.

Variabele kosten

Kosten die veranderen door een toe- of afname van de productieomvang. Meer lezen: jaarrekening, kostprijs.

Vaste activa

Bezittingen die een organisatie langer dan één jaar gebruikt. Verzamelnaam voor: gebouwen, machines, installaties, enz. Meer lezen: jaarrekening.

Vaste kosten

Kosten die niet variëren met de omvang van de productie. Meer lezen: jaarrekening, kostprijs.

Verdienen

Meer inkomsten verwerven, meer dan de uitgaven. Meer lezen: jaarrekening.

Verdienmodel

Beschrijving van de manier waarop een organisatie geld verdient. Meer lezen: businessmodel, jaarrekening.

Verlies

Negatief verschil tussen opbrengsten en kosten over een periode. Meer lezen: jaarrekening.

Vlottende activa

Bezittingen die een organisatie korter dan een jaar gebruikt. Verzamelnaam voor: voorraden en debiteuren. Meer lezen: jaarrekening.

Vlottende middelen

Som van vlottende activa en liquide middelen. Meer lezen: jaarrekening.

Voorraden

Geproduceerde goederen of goederen (zoals grondstoffen) die in het productieproces gebruikt kunnen worden. Meer lezen: jaarrekening.

Vreemd Vermogen

Verplichten en schulden een organisatie aan een ‘vreemde’ d.w.z. externe partij. Meer lezen: jaarrekening.

Winst

Positief verschil tussen opbrengsten en kosten over een periode. Meer lezen: jaarrekening.

Winst- en verliesrekening

Zie resultatenrekening. Meer lezen: jaarrekening.

Oplossingen van Frank

Frank van Ormondt begeleidt als strategieconsultant en trainer bedrijven en organisaties. Vanuit zijn bedrijf Frank van Ormondt Advies en Educatie gevestigd in Hilversum doet hij dat op de volgende manieren.

Training

vierkant Financiën voor non-financials
Financiële begrippen en systemen, speciaal voor hen die geen financieel expert zijn
1-daagse workshop (€ 795.00 excl. btw) Brochure Details

In-company

vierkant In-company training
Training op uw locatie, al mogelijk vanaf 3 à 4 deelnemers
1-daagse workshop (vanaf 7 deelnemers: € 387.50 excl. btw) Brochure Details

Consultancy

vierkant Businesscase Management
Begeleidingstraject voor de definitie en implementatie van adequate processen met resultaat
Meerdaags adviestraject (vanaf € 7675.00 excl. btw) Brochure Details

E-learning

vierkant Businesscase, de essentie
Een eenvoudige kosten-batenanalyse opstellen voor beginners
Online training (vanaf € 125.00 excl. btw)     Details

vierkant KPI, de essentie
Online training voor het opstellen, meten en verbeteren van een Kritieke Prestatie-Indicator
Online training (vanaf € 125.00 excl. btw)     Details

Downloads

Zie ook

Aanbevolen literatuur

  • Ahaus, K. & Diepman, F. (2010). Balanced Scorecard en INK-managementmodel (4e druk). Academic Service. ISBN: 9789013079081.
  • Groot, T. & Helden, G.J. van (2007). Financieel management van non-profit organisaties (5e druk). Noordhoff Uitgevers. ISBN: 9789001300135.
  • Kaplan, R.S. & Norton, D. (2008). Van strategie naar uitvoering: execution premium (1e druk). Business Contact. ISBN: 9789047001249.
  • Koetzier, W. (2013). Management accounting: berekenen, beslissen, beheersen (4e druk). Noordhoff Uitgevers. ISBN: 9789001820398.
  • Koetzier, W. & Brouwers, R. (2018). The Basics of Financial Management (4e druk). Noordhoff Uitgevers. ISBN: 9789001889210.
  • Thuis, P. & Mulders, M. (2013). 101 Managementkengetallen: de belangrijkste prestatie-indicatoren (2e druk). Noordhoff Uitgevers. ISBN: 9789001821180.


Over FrankContactAccommodatieAlgemene voorwaardenPrivacySitemap

Copyright Frank van Ormondt Advies en Educatie © 2007-2024. All rights reserved.

Bijgewerkt op 11 april 2024