frankvanormondt.nl plaatst alleen eigen cookies, dus niet van derden; gaat u verder dan gaat u akkoord met deze cookies.   

strookfoto

Training

Algemene voorwaarden

1. Voorwaarden van toepassing

1.1 FRANK VAN ORMONDT ADVIES EN EDUCATIE, hierna genoemd FVOAEE, is een handelsnaam van FRANK VAN ORMONDT SERVICES BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32120745.
1.2 Op alle met FVOAEE gesloten overeenkomsten aangaande Educatie zijn de hierna volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de navolgende tekst dient FVOAEE telkens gelezen te worden als FVOAEE en de ter uitvoering van de overeenkomst door FVOAEE ingeschakelde derden.
1.3 Op alle met FVOAEE gesloten overeenkomsten aangaande Advies zijn andere algemene voorwaarden van toepassing.

2. Omvang verplichtingen

2.1 Met FVOAEE gesloten overeenkomsten leiden voor FVOAEE tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij FVOAEE gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van FVOAEE verlangd kan worden.
2.2 Als FVOAEE voor de uitvoering van een met FVOAEE gesloten overeenkomst derden inschakelt, is FVOAEE gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, als de opdrachtgever dit zou doen wanneer de opdrachtgever die derden zelf zou selecteren.
2.3 Voorzover FVOAEE voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is FVOAEE uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

3. Plaatsing en toelating

3.1 Door FVOAEE aangeboden educatie (in de ruimste zin des woords) kan alleen doorgang vinden bij voldoende aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.
3.2 Toelating tot een training kan afhankelijk zijn van een selectieprocedure van FVOAEE, waarbij onder andere het kennis- of vaardigheidsniveau wordt getoetst, belangen worden afgewogen, verwachtingen worden gemeten, enzovoort.

4. Annuleren, ontbinden en opzeggen

4.1 Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum, waarop men geplaatst is (anders dan in de 4.2 bedoelde situatie) wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen). Annulering dient schriftelijk te geschieden.

Trainingen, conferenties en seminars

4.1.1 Bij annulering tot vier weken voor aanvang is € 150,-- administratie- en annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd. Met inachtneming van het in 3.2 bepaalde mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen door een collega van hetzelfde bedrijf.
4.1.2 Bij verschuiven van de inschrijving naar een volgende editie op verzoek van de geplaatste deelnemer of diens bedrijf zijn de onder 4.1.1 genoemde administratie- en annuleringskosten verschuldigd. Indien daarna alsnog wordt geannuleerd zoals onder 4.1.1. genoemd blijft de aanvangsdatum van de oorspronkelijke inschrijving van kracht.

Maatwerk

4.1.3 Bij annulering van door FVOAEE op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde training, conferentie of seminar (al dan niet in-company) worden bij annulering tot één maand voor de aanvang de daadwerkelijk door FVOAEE gemaakte (door FVOAEE te specificeren) kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen één maand voor de aanvang is de eerste overeengekomen termijn verschuldigd naast de daadwerkelijk door FVOAEE gemaakte kosten.
4.1.4 Indien deelnemers uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de startdatum van de training annuleren kunnen zij zich gratis laten vervangen door een collega van hetzelfde bedrijf. Daarna zullen in ieder geval zullen de volledige deelnamekosten in rekening worden gebracht.

4.2 Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
4.3 Als de met FVOAEE gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt de met FVOAEE gesloten overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de duur van één jaar (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen). Een dergelijke overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar. Iedere partij kan drie maanden voor deze verlenging de overeenkomst schriftelijk opzeggen, waarbij partijen op grond van een dergelijke opzegging over en weer nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

5. Betaling

5.1 Alle door FVOAEE opgegeven prijzen zijn exclusief 21% BTW. Betalingen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum verricht te zijn. Bij niet tijdige betaling is een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente, en zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.
5.2 Als van FVOAEE meer dan gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst (op verzoek te ontwikkelen opleidingen, grote aantallen deelnemers etc.) kan FVOAEE voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) verlangen.

6. Uitspanning

6. Het is geen der partijen toegestaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst alsmede binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze personen te onderhandelen, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

7. Intellectuele eigendom

7. Voorzover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door FVOAEE ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft FVOAEE houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voorzover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 FVOAEE is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan FVOAEE toe te rekenen tekortkoming is FVOAEE alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van FVOAEE. Als FVOAEE gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst (en bij een duurovereenkomst, voor de duur van één jaar). De totale vergoeding zal nimmer meer belopen dan € 250.000,--.
8.2 Voorzover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met FVOAEE gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten.

9. Persoonsregistratie

9.1 Door het aangaan van een overeenkomst met FVOAEE wordt aan FVOAEE toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal FVOAEE uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. FVOAEE zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.
9.2 Voor het samenstellen van een persoonlijk certificaat betracht FVOAEE uiterste zorgvuldigheid bij het opvragen van de benodigde persoongegevens. Mochten onjuiste of incomplete gegevens aan FVOAEE zijn verstrekt dan is het mogelijk een nieuw certificaat te ontvangen na betaling van € 75,-- en na inlevering van het oude certificaat.

10. Andere bepalingen

10. Bij accepteren van deze algemene voorwaarden verklaart de opdrachtgever zich tevens akkoord met het privacy statement en de disclaimer van FVOAEE.

Gerelateerde weblinks


Over FrankContactAccommodatieAlgemene voorwaardenPrivacySitemap

Copyright Frank van Ormondt Advies en Educatie © 2007-2024. All rights reserved.

Bijgewerkt op 7 mei 2024